Zave

Privātuma politika

PERSONAS DATU APSTRĀDE

Interneta veikala klimataveikals.lv personas datu pārzinis ir SIA Zave Energy Latvia (reģistrācijas numurs 40203380272), adrese Brīvības iela 46-26, Rīga, LV-1011, tālr. 67 717 250 un e-pasta adrese info@klimataveikals.lv.


Kādi personas dati tiek apstrādāti:


 • vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese;
 • preču piegādes adrese;
 • bankas konta numurs;
 • preču un pakalpojumu cena un ar maksājumiem saistītie dati (pirkumu vēsture);
 • klientu atbalsta dati.


Ar kādu mērķi tiek apstrādāti personas dati


 • Personas dati tiek izmantoti klienta pasūtījumu apstrādei un preču piegādei.
 • Pirkumu vēstures dati (pirkuma datums, prece, daudzums, klienta dati) tiek izmantoti, lai sastādītu iegādāto preču un pakalpojumu pārskatu, kā arī lai veiktu klienta izvēļu analīzi.
 • Bankas konta numurs tiek izmantots, lai veiktu atmaksu klientam.
 • Tādi personas dati kā e-pasts, tālruņa numurs, klienta vārds, tiek apstrādāti, lai atrisinātu ar preču un pakalpojumu iegādi saistītus jautājumus (klientu atbalsts).
 • Interneta veikala lietotāja IP adresi vai citus tīkla identificētājus izmanto interneta veikala kā informācijas sabiedrības pakalpojuma sniegšanai, kā arī interneta lietošanas statistikas gatavošanai.


Tiesiskais pamats


 • Personas datu apstrāde notiek ar līguma, kas ir noslēgts ar klientu, izpildes mērķi.
 • Personas datu apstrāde notiek juridiska pienākuma izpildei (piem., grāmatvedība un patērētāja strīdu risināšana).


Pieņēmēji, kuriem tiek nosūtīti personas dati


 • Personas dati tiek nosūtīti interneta veikala klientu atbalstam pirkumu un pirkumu vēstures pārvaldīšanai un klientu problēmu risināšanai.
 • Vārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek nosūtīts klienta izvēlētā transporta pakalpojuma sniedzējam. Ja šī ir ar kurjeru piegādājama prece, papildu kontaktinformācijai tiek nosūtīta arī klienta adrese.
 • Ja interneta veikala grāmatvedību ved pakalpojuma sniedzējs, personas dati tiek nosūtīti pakalpojuma sniedzējam grāmatvedības darbību veikšanai.
 • Personas datus var nosūtīt informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams interneta veikala funkcionalitātes vai datu izvietošanas nodrošināšanai.


Drošība un piekļuve datiem


 • Personas dati tiek uzglabāti Vācijas serveros, kas atrodas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Savienības ekonomiskajai zonai pievienojušos valstu teritorijā. Datus var nosūtīt uz valstīm, kuru datu aizsardzības līmeni Eiropas Komisija ir novērtējusi kā pietiekošu, kā arī ASV uzņēmumiem, kas ir pievienojušies datu aizsardzības vairoga (Privacy Shield) regulējumam.
 • Piekļuve personas datiem ir interneta veikala darbiniekiem, kas var iepazīties ar personas datiem, lai atrisinātu ar interneta veikala lietošanu saistītos tehniskos jautājumus, kā arī sniegtu klientu atbalsta pakalpojumu.
 • Interneta veikals veic atbilstošos fiziskos, organizatoriskos un informāciju tehnoloģiju drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pazušanu, grozīšanu vai neatļautu piekļuvi un publicēšanu.
 • Personas datu nosūtīšana interneta veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piem., transporta pakalpojuma sniedzējs un datu izvietošana) un personas datu apstrāde notiek, balstoties uz līgumu, kas noslēgti ar interneta veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātajiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus aizsardzības pasākumus personas datu apstrādes laikā.


Iepazīšanās ar personas datiem un labošana

Ar personas datiem var iepazīties un veikt to labojumus interneta veikala lietotāja profilā. Ja pirkums ir veikts bez lietotāja konta, ar personas datiem var iepazīties ar klientu atbalsta starpniecību.


Piekrišanas atsaukšana

Ja personas datu apstrāde notiek uz klienta piekrišanas pamata, klientam ir tiesības piekrišanu atsaukt, paziņojot par to klientu atbalstam ar e-pastu.


Uzglabāšana


 • Aizverot interneta veikala klienta kontu, personas dati tiek dzēsti, izņ., ja šādus datus ir nepieciešams saglabāt grāmatvedībai vai patērētāju strīdu risināšanai.
 • Ar maksājumiem un patērētāju strīdiem saistītu strīdu gadījumā personas dati tiek uzglabāti līdz prasījuma izpildei.
 • Grāmatvedībai nepieciešamie personas dati tiek uzglabāti septiņus gadus.


Dzēšana

Par personas datu dzēšanu jāsazinās ar klientu atbalstu, rakstot e-pastu. Uz dzēšanas pieteikumu atbilde tiek sniegta ne vēlāk kā mēneša laikā, kā arī tiek precizēts datu dzēšanas periods.


Personas datu pārnešana

Uz e-pastā iesniegto pieteikumu par pārnešanu atbilde tiek sniegta, vēlākais, mēneša laikā. Klientu atbalsts identificē personu un informē par personas datiem, kas ir pārnesami


Tiešā mārketinga paziņojumi


 • E-vēstules adresi un telefona numuru izmanto tiešā mārketinga paziņojumu sūtīšanai, ja klients ir sniedzis atbilstošu piekrišanu. Ja klients nevēlas saņemt tiešā mārketinga paziņojumus, jāizvēlas atbilstošā norāde e-pasta galvenē, vai arī jāsazinās ar klientu atbalstu.
 • Ja personas dati tiek apstrādāti ar tiešā mārketinga mērķi (profilēšana), klientam ir tiesības jebkurā laikā sniegt iebildumus par savu personas datu gan sākotnējo, gan turpmāko apstrādi, tai skaitā par ar tiešo mārketingu saistīto profila analīzi, paziņojot par to klientu atbalstam rakstiski uz e-pastu (atbilstošā informācija jāsniedz skaidri un atsevišķi no jebkuras citas informācijas).


Strīdu risināšana

Ar personas datu apstrādi saistīto strīdu risināšana notiek ar klientu atbalsta starpniecību (info@klimataveikals.lv). Uzraudzības iestāde ir Datu valsts inspekcija (pasts@dvi.gov.lv).